Poučení spotřebitele

REAL-INVEST-RK s.r.o.
IČ: 08603553
sídlem: Rozmarýnová 1347/2, 434 01 Most
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 44254 
(dále jen „Společnost“)


Kontaktní údaje Společnosti:
e-mail: info@realinvest-rk.cz, nina@realinvest-rk.cz
telefon: +420775577927
internetové stránky: www.realinvest-rk.cz

Společnost tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního klienta-spotřebitele o tom, že: 

  • předmětem služby nabízené pro klienta-spotřebitele Společností je zprostředkování uzavření realitní smlouvy (dále jen „Realitní smlouva“) za účelem zprostředkování prodeje, případně nájmu nemovitých věcí, převodu družstevního podílu, třetí osobě apod. za cenu, která bude uvedena ve smlouvě se třetí osobou (tzv. Zájemcem), stejně jako platební podmínky;
  • Smlouva o realitním zprostředkování (dále jen „Smlouva o zprostředkování“) za účelem uzavření Realitní smlouvy mezi klientem – spotřebitelem a Společností bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení;
  • cena služby (tj. provize) bude činit sjednané procento ze skutečné ceny nemovitosti nebo konkrétní hodnotu nemovitosti. Veškeré náklady Společnosti spojené s činností dle Smlouvy o zprostředkování jsou zahrnuty ve sjednané provizi;
  • Smlouva o zprostředkování je uzavírána v souladu se zákonem č. 39/2000 Sb., o realitním zprostředkování. Práva klienta - spotřebitele z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „OZ“) - zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ;
  • bude-li Smlouva o zprostředkování uzavřena mimo obchodní prostory Společnosti, je klient - spotřebitel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Toto právo na odstoupení je třeba uplatnit u Společnosti, a to formou jednoznačného písemného prohlášení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je nutné odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty na adresu sídla Společnosti. Odstoupení od Smlouvy o zprostředkování je účinné vůči Společnosti okamžikem doručení oznámení o odstoupení. Společnost potvrdí klientovi-spotřebiteli bez zbytečného odkladu e-mailem přijetí odstoupení. Klient-spotřebitel nemá právo na odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, jestliže Společnost poskytla klientovi-spotřebiteli na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.
  • Klient – spotřebitel může použít dále níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. V případě, kdy klient - spotřebitel platně odstoupí od Smlouvy o zprostředkování, je povinen dle ust. § 1834 OZ zaplatit Společnosti částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, než bylo Společnosti doručeno odstoupení od takové smlouvy.
  • Bude-li mít klient - spotřebitel za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Společnosti, je oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 
  • k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze spotřebitelské smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností a klientem-spotřebitelem ze spotřebitelské smlouvy.

Podmínky ochrany osobních údajů - Společnosti jsou umístěny zde: www.realinvest-rk.cz

V Mostě, dne 24.11.2023