Podmínky zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

 • osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný;
 • zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • zpracováváme pouze přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje;
 • osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

I. SPRÁVCE

1) Správcem Vašich osobních údajů je společnost 
REAL-INVEST-RK s.r.o.
se sídlem Most, Rozmarýnová 1347/2, PSČ 434 01
IČ: 08603553

2) Kontaktní údaje Společnosti:
e-mail: info@realinvest-rk.cz, nina@realinvest-rk.cz
telefon: +420775577927
internetové stránky: www.realinvest-rk.cz

3) Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Zpracování Vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje budou uchovávány v systému Poski REAL pro evidenční, kontrolní a preventivní účely. Tento sytém je spravován externí společností Poski.com s.r.o., IČO 27791505.

II. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Nemáte povinnost Vaše osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však předpokladem k tomu, aby s Vámi Společnost mohla vyřídit Váš dotaz nebo poptávku po koupi či pronájmu nemovitosti a případně s Vámi uzavřít za tím účelem smlouvu o realitním zprostředkování/rezervační smlouvu a dále samotnou realitní smlouvu. Společnost Vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně uvedeno). V žádném případě nebudou Vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům, ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem. 

2) Společnost zpracovává zejména Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, titul
 • Adresu
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Bankovní spojení
 • IČO a DIČ
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. Vaše bytová potřeba)

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky na prodej/pronájem nemovitosti, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu Vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb. Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. 

3) Pokud jste Společnosti udělili Váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášky k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost Vaše osobní údaje na základě tohoto souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví zpravidla i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud zpracováváme osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou s Vámi, je nutné osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu, případně do odmítnutí zasílání obchodních sdělení. V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá. 

V. ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být: 

 • makléři Společnosti a spolupracující makléři,
 • hypoteční makléři spolupracujících subjektů,
 • dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti,
 • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb, 
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám, a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
 • orgány veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.

Výše uvedené osoby jsou z pohledu GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o nich, že poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv; s těmito zpracovateli osobních údajů je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů (výjimkou jsou orgány veřejné správy, kterým osobní údaje předáváme na základě zákona), která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo GDPR; odpovědnost za zpracování osobních údajů má ale vždy správce (ne zpracovatel).
2) Společnost nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

VI. VAŠE PRÁVA

1) Máte právo:

 • požadovat po Společnosti informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u Společnosti přístup k Vašim osobním údajům (právo na přístup k osobním údajům),
 • požadovat po Společnosti opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, které zpracováváme a které jsou nesprávné nebo nepřesné (právo na opravu),
 • požadovat po Společnosti výmaz Vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování (právo na výmaz),
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud (i) se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a proto jste požádali o jejich opravu (v takovém případě můžete požadovat o omezení zpracování, dokud nebude ověřeno, zda jsou tyto osobní údaje skutečně nesprávné), (ii) je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a nesouhlasíte s tím, aby tyto osobní údaje byly vymazány, ale namísto toho požadujete, aby používání těchto osobních údajů bylo omezeno, (iii) požadujete, aby Vaše osobní údaje byly použitelné k určování, prosazování nebo hájení zákonných nároků, i když je naše Společnost již nepotřebuje pro účely jí prováděného zpracování, nebo (iv) během čekání na ověření, zda oprávněné důvody naší Společnosti převažují nad právy a svobodami jednotlivce v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování (právo na omezení zpracování osobních údajů),
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů (právo na přenositelnost),
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
 • v případě zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti (čl. III odst. 2) vznést námitku (právo vznést námitku),
 • V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

UMÍSTĚNÍ 2. VRSTRVY NA WWW STRÁNKY

2. vrstva: stručná informace tohoto typu:

Osobním údajem fyzické osoby je zejména její jméno a příjmení, titul, adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ. Správcem těchto osobních údajů je společnost REAL-INVEST-RK s.r.o., IČO:
08603553, sídlem: Rozmarýnová 1347/2, 434 01 Most, sp. zn.: C 44254, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, pro plnění s tím spojených právních povinností a oprávněných zájmů správce. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů naleznete zde.“