Obchodní podmínky realitní kanceláře

(dále jen „obchodní podmínky“)

REAL-INVEST-RK s.r.o.
se sídlem Most, Rozmarýnová 1347/2, PSČ 434 01
IČ: 08603553
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 44254 
(dále jen „RK“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při spolupráci mezi RK a zákazníkem, tj. zejména při uzavření smlouvy o realitním zprostředkování (dále jen „Zprostředkovatelská smlouva“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Zprostředkovatelské smlouvě mezi RK a zákazníkem. Odchylná ujednání ve Zprostředkovatelské smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:
  • Realitní činností se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
  • Realitním makléřem RK se rozumí fyzická osoba nezávisle podnikající v oblasti realitní činnosti, která je ve smluvním vztahu k RK, na jehož základě je oprávněna a povinna k užívání systému zpravovanému RK.
  • Zprostředkovatelskou smlouvou se rozumí písemná smlouva o realitním zprostředkování, uzavřená mezi RK a zákazníkem.
  • Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které RK poskytuje za odměnu realitní služby na základě Zprostředkovatelské smlouvy. Zákazníkem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb RK vyhledána.

II. SLUŽBY RK

 1. RK poskytuje zákazníkovi následující standardní služby:
  • prohlídku nemovitostí a doporučení kupní ceny/výše nájemného;
  • inzerci na internetových stránkách inzertních (zejména realitních) serverů;
  • vypracování marketingové strategie za účelem propagace nemovitostí, zahrnující umístění reklamní plachty, inzerci v tisku a jiných médiích atd.;
  • obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy (pouze u prodeje nemovitosti);
  • zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
  • uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita (maximálně do výše provize za zprostředkování), organizační podporu při jednání smluvních stran nezbytnou k uzavření smlouvy o úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní a smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu (pouze u prodeje nemovitosti);
  • v případě prodeje nemovitosti zajištění přípravy standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci prodeje (tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu), včetně zajištění úschovy peněžních prostředků u advokátní kanceláře (úschova peněžních prostředků u jiných subjektů není součástí standardních služeb RK a je plně hrazena zákazníkem);
  • zajištění přípravy standardní nájemní nebo podnájemní smlouvy (v případě nájmu nemovitosti);
  • organizaci podpisu smluvní dokumentace (v případě prodeje nemovitosti včetně ověření podpisů);
  • podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti);
  • organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

III. REKLAMACE

 • Realitní makléři RK jsou povinni sdělovat zákazníkům objektivní informace o stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, případně prostor sloužících podnikání, zároveň však neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že zákazník zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Zákazníci berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.
 • Shledá-li zákazník realitní služby poskytované RK nebo makléřem RK jako nevyhovující, nebo bude-li mít k provádění realitních služeb jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) osobně nebo písemně v sídle RK nebo na tomto kontaktu: info@realinvest-rk.cz.
 • Reklamace bude RK vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se RK se zákazníkem písemně nedohodnou jinak. RK o způsobu vyřízení reklamace ve stanovené lhůtě písemně informuje zákazníka.
 • Reklamaci může RK uznat jako oprávněnou, nebo ji odmítnout jako neoprávněnou.
 • Pokud RK uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj účet úkony, kterými nežádoucí stav odstraní. Odstranění nežádoucího stavu může spočívat též v poskytnutí náhrady zákazníkovi. Náhradou se rozumí zejména přiměřená sleva na poskytovaných realitních službách.
 • Pokud RK odmítne reklamaci jako neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně písemně zákazníka.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • RK je povinna mít dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za újmu po celou dobu poskytování realitních služeb.
 • RK je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnou osobou a jako taková má povinnost provést identifikaci zákazníka a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.
 • Dojde-li mezi RK a zákazníkem - spotřebitelem ke sporu, má zákazník právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
 • Ochrana osobních údajů zákazníka je upravena v Podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách RK.
 • S ukládáním jiných než tzv. technických cookies na počítač zákazníka s nimi musí zákazník souhlasit. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies, které jsou uveřejněny na webových stránkách RK.
 • Bude-li Zprostředkovatelská smlouva uzavřena mimo obchodní prostory RK, je zákazník oprávněn od Zprostředkovatelské smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Toto právo na odstoupení je třeba uplatnit u RK, a to formou jednoznačného písemného prohlášení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty na adresu sídla RK. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je účinné vůči RK okamžikem doručení oznámení o odstoupení RK. RK potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem přijetí odstoupení. Zákazník nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže RK poskytla zákazníkovi na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení. Více informací je k dispozici v Poučení spotřebitele, které je uveřejněno na webových stránkách RK. 
 • Nabídky obsažené na internetových stránkách www.realinvest-rk.cz mají pouze informativní charakter. Inzerce RK není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • V případě, že by některé ustanovení Zprostředkovatelské smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Zprostředkovatelské smlouvy nebo obchodník podmínek.
 • RK si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky i bez předchozího souhlasu zákazníka, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na svých internetových stránkách. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění obchodní podmínky v platnost a účinnost, pokud není v obchodních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně obchodních podmínek, bude na internetových stránkách RK zveřejněno nejméně po dobu 30 dnů ode dne, kdy nové znění obchodních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

Obchodní podmínky - Společnosti jsou uveřejněny: 24.11.2023

V Mostě, dne 24.11.2023

REAL-INVEST-RK s.r.o.