Etický kodex

  • Realitní makléř svou prací reprezentuje RK a řídí se stanovenými standardy kvality práce a závaznými předpisy, jejichž součástí je i tento etický kodex.
  • Realitní makléř při zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti, stejně jako při všech dalších činnostech prováděných v rámci své profese, jedná vždy v souladu s platnou legislativou České Republiky, dobrými mravy a obecně uznávanými pravidly slušného chování.
  • Realitní makléř jedná vždy v zájmu RK a zároveň ve prospěch klienta. V případě hrozby poškození jedné ze stran na úkor strany druhé je makléř povinen obchod neuzavřít.
  • Realitní makléř nezneužije důvěry klienta ve prospěch svůj nebo jiné osoby. Neuvede klienta záměrně v omyl ani mu nezamlčí žádnou skutečnost, která by byla podstatná pro úspěšné uskutečnění sjednávaného obchodu.
  • Realitní makléř bude své klienty pravidelně a pravdivě informovat o stavu a průběhu zakázky, aby zajistil maximální transparentnost probíhajícího obchodního případu. Také bude klientovi k dispozici až do uzavření obchodu a v případě potřeby mu poskytne potřebnou radu či pomoc.
  • Realitní makléř dodržuje všechny dohody a domluvené termíny schůzek či telefonátů s klientem. V případě nemožnosti dodržení stanové dohody či termínu je povinen se klientovi s dostatečným předstihem omluvit a zajistit vyřízení požadavků klienta jiným způsobem nebo v jiném termínu.
  • Realitní makléř jedná vždy pouze na základě dohody a v rozsahu pověření, udělených klientem a v souladu s kompetencemi, které vyplývají z popisu pracovní činnosti a jsou závazné pro všechny makléře RK.
  • Realitní makléř jedná se všemi svými klienty bez předsudků a nečiní mezi nimi rozdílů, ať už jakýchkoliv. Neznevažuje klienty na základě jejich rasy, náboženství, politických či jiných názorů, národnosti, sexuální orientace nebo jakékoliv jiné skutečnosti.
  • Realitní makléř se vyhýbá zapojování do jakékoliv formy nekalé soutěže na realitním trhu. Nepoškozuje jiné makléře či konkurenční společnosti a v případě dotazu ze strany klienta vyjádří svůj názor slušným a bezúhonným způsobem.
  • Realitní makléř se zasazuje o šíření dobrého jména RK, ale i o zvýšení prestiže své profese a obchodování s nemovitostmi obecně. Nese významnou zodpovědnost za průběh svých zakázek, proto by měl neustále dbát na zvyšování svých profesních znalostí a dovedností.